บทบาทภารกิจ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา กลับหน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร
 
[รายการที่] เรื่อง / ไฟล์เอกสาร [ประเภทของไฟล์]
42   แผนปฏิบัติการประจำปี 2556   PDF Files
41   แผนปฏิบัติการประจำปี   PDF Files
40   แฟ้มที่ 1.1 ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ ใช้ควบคุมรายการจัดซื้อทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ   PDF Files
39   แบบฟอร์มการบันทึกตามระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544   PDF Files
38   ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุมัติจ่ายพร้อมเอกสารประกอบต้นเรื่อง   PDF Files
37   ตัวอย่างการลงบัญชีพัสดุ,ครุภัณฑ์,ทะเบียนทรัพย์สิน   PDF Files
36   แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี   PDF Files
35   แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี   PDF Files
34   ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย 2544   PDF Files
33   ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย 2515   PDF Files
32   ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515   PDF Files
31   ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง   PDF Files
30   ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 113 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น   PDF Files
29   หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (กระทรวงการคลัง)   PDF Files
28   หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)   PDF Files
27   การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา   PDF Files
26   แนวทางการกำหนด***ส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   PDF Files
25   แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ของสถานศึกษา   PDF Files
24   ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทรายได้สถานศึกษา   PDF Files
23   บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา   PDF Files
22   ที่ ศธ 04002/ว 2968 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 เรื่อง การรับเงินและทรัพย์สินเพื่อการจัดการศึกษา   PDF Files
21   ที่ ศธ 04002/ ว 2742 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล   PDF Files
20   ด่วนที่สุุด ที่ ศธ 0406.3/ว 133 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2551 เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ เพื่อให้ สอดคล้องตามระบบจำแนกประเภทใหม่ของ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   PDF Files
19   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551   PDF Files
18   หลักเ์กณฑ์การเบิกจ่ายเงินตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(เพิ่มเติม) และ ว.236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำรบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม   PDF Files
17   ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1699 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2551 การใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน   PDF Files
16   ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีี   PDF Files
15   ด่วนที่สุด ว 1498 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   PDF Files
14   ว 1509 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา   PDF Files
13   สรุปแนวทางการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   PDF Files